Yardımcı Sayfalar
Ara
KVKK - Görüntülü Görüşme Aydınlatma Metni

KVKK - Görüntülü Görüşme Aydınlatma Metni

Görüntülü Teknik Destek Hizmeti

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu

İşbu Görüntülü Teknik Destek Hizmeti Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Karaca” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

b) İşlenen Kişisel Verileriniz

Talep ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi amacıyla tarafınıza sunulan görüntülü görüşme hizmeti kapsamında Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, görüntü ve ses kaydınız, söz konusu hizmetin sunulması amacı ile gerekli güvenlik tedbirleri alınarak mevzuata uygun şekilde işlenebilecektir. Hizmetimiz kapsamında Şirket ile paylaşılması gereken belgeler, ayrıca onay vermeniz halinde cihazınızın kamerasına erişim sağlanarak çekilebilecek ve bu görüntüler yalnızca güvenli bir şekilde görüşme ekranına yansıyacaktır.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebepler ile İşleneceği

Satış sonrası görüntülü teknik destek hizmetinden yararlanmayı talep etmeniz halinde, bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak; Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sonrası destek hizmeti sağlanması, teknik destek hizmeti sağlayan temsilcilerimiz ile görüntülü görüşme gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin kayıt altına alınması, müşteri talep, şikâyet, öneri ve görüşlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, müşteri iletişim bilgilerinin kontrolü ve güncellenmesi, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, kimlik, iletişim verileriniz, talep, şikâyet ve önerilerinize ilişkin bilgileriniz ile görsel ve işitsel verilerinizin, yetkili temsilcilerimiz ile görüntülü görüşme sağlayabilmeniz amacıyla kullanılmakta olan Assistbox platformunun mevcut sunucu hizmet sağlayıcısı olan Turkcell Superonline (Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.) ve ileride çalışılabilecek olan diğer hizmet sağlayıcıların  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan sunucularında muhafaza edilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak sunucuları yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan görüntülü görüşme platformu Assistbox ve hizmet sağlayıcısı olan Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ve ileride çalışılabilecek olan diğer hizmet sağlayıcılara, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer verilen veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen veri aktarım kurallarına uygun olarak aktarılabilecektir.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Görüntülü teknik destek hizmeti kapsamında Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, elektronik ortamda doldurmuş olduğunuz form ve görüntülü görüşme platformu olan Assistbox uygulaması aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar ve hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer verilen veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Teknik destek hizmeti sağlayan temsilcilerimiz ile görüntülü görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve görüşmelerin kayıt altına alınması,

Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sonrası destek hizmeti sağlanması,

Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,

Talep, şikâyet, öneri ve görüşlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

Ad-soyad, iletişim verileriniz, talep, şikâyet ve önerilerinize ilişkin bilgileriniz ile görsel ve işitsel verilerinizin görüntülü görüşme teknik destek hizmeti üzerinden temsilcilerimiz ile görüntülü görüşmenizin sağlanması amacıyla kullanılan Assistbox platformunun hizmet sağlayıcısı olan Turkcell Superonline (Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.) ve ileride çalışılabilecek olan diğer hizmet sağlayıcıların yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan sunucularında muhafaza edilmesi.

f)  Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Detaylı bilgi için https://www.karaca.com/bilgilendirme/kisisel-veri-islenmesi-politikasi-k adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz.